Studium Doskonalenia Kompetencji Nauczycielskich

MARKUS

Studia Podyplomowe współorganizowane przez SDKN MARKUS

a prowadzone przez

Wydział Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej

Wszystkie programy Studiów Podyplomowych oraz opisy przedmiotów chronione są prawem autorskim.

© dr inż. Mariusz Kąkolewicz (MARKUS i UAM) oraz dr inż. Marek Goliński (PP)

 

Zarządzanie Infrastrukturą Edukacyjną

1. Informacje ogólne

2. Program Studiów

3. Informacje organizacyjne

Strona główna

1. Informacje ogólne

Prowadzimy nabór na Studia, które będą prowadzone w roku akademickim 2018/2019

Rozpoczęcie zajęć  -  planowany termin - 20-21 październik 2018

Zajęcia odbywają się 1-2 razy w miesiącu w budynku Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej

Poznań, ul. Strzelecka 11

Na pierwsze spotkanie prosimy o zabranie z sobą: kserokopii dowodu osobistego i dyplomu ukończenia studiów, reszta formalności na zajęciach.

  

Studia podyplomowe

Zarządzanie Infrastrukturą Edukacyjną

https://www4.put.poznan.pl/pl/spis-studiow-podyplomowych/zarzadzanie-infrastruktura-edukacyjna

Studia podyplomowe adresowane są do pracowników wydziałów/referatów oświaty urzędów samorządu terytorialnego, członków komisji edukacji rad samorządów oraz dyrektorów szkół i innych placówek edukacyjnych.

Celem studiów podyplomowych jest „wyposażenie” ich uczestników w wiedzę niezbędną do optymalizacji kosztów funkcjonowania placówek edukacyjnych przy równoczesnej znaczącej poprawie efektywności procesu kształcenia oraz warunków zdrowotnych pracy uczniów i nauczycieli.

Zajęcia na Studium odbywają się na Politechnice Poznańskiej. Wszystkie zajęcia prowadzą nauczyciele akademiccy oraz specjaliści – praktycy w zagadnieniach przedmiotowych.

Koszt udziału w dwusemestralnych Studiach Podyplomowych w roku 2018/2019 wynosi  4400 zł 

O przyjęciu na Studia decyduje kolejność zgłoszeń.

Osoby zainteresowane, prosimy o zgłoszenie telefoniczne 601 914 962 lub mailowe sekretariat@markus.edu.pl lub Marek.Golinski@put.poznan.pl


2. Program Studiów:

Program SP oraz opis przedmiotów chroniony jest prawem autorskim.  © Mariusz Kąkolewicz (MARKUS i UAM) oraz Marek Goliński (PP)

Architektura i ergonomia budynku szkolnego

Program przedmiotu obejmuje zagadnienia zależności komfortu psychofizycznego ucznia od  architektury obiektu szkolnego i jej wpływ na przebieg i efekty procesu edukacyjnego oraz bezpieczeństwo ucznia.

Optymalizacja energetyczna budynku                  

Program przedmiotu obejmuje zagadnienia związane z możliwościami optymalizowania kosztów ogrzewania budynków szkolnych, zarówno w przypadku wznoszenia nowych obiektów, modernizacji już istniejących i wartych wprowadzenia korekt już istniejących rozwiązań w zakresie ogrzewania i odbiorników energii.

Ergonomia stanowiska pracy uczącego się

Zagadnienia poruszane na tym przedmiocie odnoszą się do psychofizycznych uwarunkowań stanowiska pracy ucznia w rożnych formach pracy edukacyjnej na różnych przedmiotach. 

Mikroklimat pomieszczeń edukacyjnych                                  

Zagadnienia przedmiotu koncentrują się na niezmiernie ważnym wpływie mikroklimatu w sali edukacyjnej, szczególnie stężenia CO2, na możliwości percepcyjne, efektywność procesu uczenia się i zdrowie uczniów i nauczycieli. Zagadnienia właściwej wentylacji pomieszczeń szkolnych rozważane będą w kontekście możliwości równoczesnego obniżenia kosztów ogrzewania. Uczestnicy będą także wykonywali praktyczne pomiary i ćwiczenia w tym zakresie.

Akustyka pomieszczeń edukacyjnych                                      

Zagadnienia akustyki pomieszczeń, objęte programem przedmiotu, mają wpływ nie tylko na odczuwany w szkole hałas, ale przede wszystkim warunkują możliwości określonej organizacji i formy pracy na lekcjach oraz mają zasadniczy wpływ na odczuwalny przez uczniów i nauczycieli poziom zmęczenia pracą w szkole. Przedstawione będą m.in. niedrogie możliwości zwiększania i poprawy komfortu akustycznego w klasach, na korytarzach i innych pomieszczeniach szkolnych.

Oświetlenie sali edukacyjnej                                          

Tematyka przedmiotu obejmuje możliwości optymalizacji oświetlenia pomieszczeń szkolnych i jego wpływu na efektywność uczenia się, zmęczenie oraz zdrowie uczniów i nauczycieli przy równoczesnej optymalizacji kosztów zużycia energii elektrycznej.

Wyposażenie medialne i infrastruktura teleinformatyczna       

Przedmiot obejmuje zagadnienia niezbędnego wyposażenia szkoły w narzędzia medialne (dawniej nazywane środkami dydaktycznymi), zasady i wpływ ich wykorzystywania przez ucznia i nauczyciela na osiągane efekty edukacyjne oraz zagadnienia optymalizacji rozwiązań infrastruktury teleinformatycznej i jej wykorzystywania w pracy ucznia i nauczyciela dla poprawy jakości procesu kształcenia. 

Zarządzanie kosztami eksploatacji i utrzymania budynku

Koszty eksploatacji i utrzymania infrastruktury szkolnej są pochodnymi rozwiązań przyjętych w obszarach omawianych na innych przedmiotach. W ramach tych zajęć skoncentrujemy się na analizach porównawczych ekonomiki finansowania szkoły dla poszczególnych rozwiązań.

Praktyka terenowa i pomiarowa        

Praktyka obejmować będzie analizę kosztów funkcjonowania i utrzymania konkretnych obiektów szkolnych/edukacyjnych i możliwości ich redukcji. Praktyki obejmują także przeprowadzanie pomiarów i analizę krytycznych parametrów mających bezpośredni wpływ zarówno na warunki i efektywność pracy szkolnej i zdrowie uczniów i nauczycieli, a także uwzględniania wpływu mierzonych parametrów na koszty utrzymania obiektów szkolnych.

Seminarium dyplomowe                                                 

Praca dyplomowa ma stanowić opracowanie konkretnych rozwiązań optymalizacyjnych dla kierowanego lub zarządzanego przez uczestnika studiów podyplomowych obiektu edukacyjnego.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie - 601 914 962


3. Informacje organizacyjne

  Termin przyjmowania zgłoszeń do zebrania grupy / październik 2018
  Czas trwania studiów podyplomowych dwa semestry - 200 godzin
  Koszt udziału  4400 zł  (2 x 2200 zł / semestr)
  Ilość miejsc 20 - 40
  Kandydaci na Studium osoby z wyższym wykształceniem (lic., inż. lub mgr)
  Zasady rekrutacji decyduje kolejność zgłoszeń
 Planowany termin rozpoczęcia zajęć po zebraniu grupy - październik  2018
  Planowany termin zakończenia Studium  czerwiec 2019
  Zaliczenie studium test egzaminacyjny
  Praca dyplomowa projekt końcowy
  Świadectwo świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych PP
  Uzyskane kompetencje umiejętność audytu, planowania i zarządzania infrastrukturą edukacyjną

 Początek strony

Strona główna O Studium Zasady naboru Kontakt