Studium Doskonalenia Kompetencji Nauczycielskich

MARKUS

Studia Podyplomowe współorganizowane są przez SDKN MARKUS

a prowadzone przez

Wydział Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej

Wszystkie programy Studiów Podyplomowych oraz opisy przedmiotów chronione są prawem autorskim.

© dr inż. Mariusz Kąkolewicz (MARKUS i UAM) oraz dr inż. Marek Goliński (PP)

 

  

Studia Podyplomowe "TECHNIKA z wychowaniem komunikacyjnym"

1. Informacje ogólne

2. Program Studiów

3. Informacje organizacyjne

Strona główna

1. Informacje ogólne

Prowadzimy nabór na bieżącą edycję  III semestralnych studiów podyplomowych: 

Technika z wychowaniem komunikacyjnym

Zajęcia na studiach rozpoczną się 20 - 21 października 2018 a zakończą się 2019 roku. 


Osoby zainteresowane podjęciem studiów podyplomowych z Techniki z wychowaniem komunikacyjnym zapraszamy na pierwszy zjazd,

który odbędzie się w sobotę i niedzielę   

20 - 21 października b.r. w godz. 9:00 - 15:45 

 

w budynku Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej

Poznań, ul. Strzelecka 11

Prosimy o zabranie z sobą kserokopii dowodu osobistego i dyplomu ukończenia studiów, reszta formalności na zajęciach.

 

Zgłoszenia i ewentualne pytania proszę kierować do:

dra inż. Mariusza Kąkolewicza - telefonicznie 601 914 962  lub mailem: kakolewicz@markus.edu.pl

 albo do dra inż. Marka Golińskiego - telefonicznie 668 191 758 lub mailem: marek.golinski@put.poznan.pl

 

Zajęcia na SP odbywają się w soboty i w niedziele 1 - 2 razy w miesiącu w godz. 9:00 - 15:45,

w budynku Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej przy ul. Strzeleckiej 11.

_______________________________________________________________________________________

Zgodnie z rozporządzeniem MEN studia nadające kwalifikacje do nauczania przedmiotu muszą trwać trzy semestry i trwać 350 godzin. Z tego powodu proponujemy studia rozpoczynające się w semestrze letnim i kończące się w semestrze letnim następnego roku akademickiego, tak aby nauczyciel miał kwalifikacje od początku kolejnego roku szkolnego. 

 

STUDIA PODYPLOMOWE

"TECHNIKA z wychowaniem komunikacyjnym"

Studia Podyplomowe nadają kwalifikacje do prowadzenia przedmiotu TECHNIKA i pokrewnych w szkołach ogólnokształcących.

Studia prowadzi Wydział Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej

we współpracy ze Studium Doskonalenia Kompetencji Nauczycielskich MARKUS.

Zajęcia na Studiach odbywają się na Politechnice Poznańskiej.

 

Koszt udziału w trzysemestralnych Studiach Podyplomowych w roku 2018/2019 wynosi  3500 zł 

1300 zł + 2 x 1100 zł za semestr, w uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość rozłożenia opłat na raty.

Uczestnicy otrzymują faktury.

Rejestracja na Studia odbywa się telefonicznie lub mailowo. Pozostałe formalności i wypełnienie karty zgłoszeniowej dla Politechniki na pierwszym zjeździe. Proszę zabrać ksero dowodu osobistego i dyplomu. Pierwsza wpłata za Studia po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia i numeru konta Politechniki Poznańskiej (na zjeździe).

Uczestnicy Studiów mogą indywidualnie ubiegać się o dofinansowanie ze szkoły lub organu prowadzącego placówkę.

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie. Zgłoszenie udziału w Studiach zawierające: nazwisko, imię, adres i telefon domowy oraz adres i telefon do miejsca pracy prosimy przekazać telefonicznie: 601 91 49 62 lub pocztą elektroniczną, ew. listownie na adres SDKN MARKUS 60-760 Poznań, ul. Kossaka 13/1.

Zainteresowanych nauczycieli, prosimy o zgłoszenie na numer 601 91 49 62 lub pocztą elektroniczną

-  prosimy o podanie: rodzaju studiów, imienia i nazwiska oraz numeru telefonu

 

2. Program Studiów:

Program SP oraz opis przedmiotów chroniony jest prawem autorskim.  © Mariusz Kąkolewicz (MARKUS i UAM) oraz Marek Goliński (PP)

Program Studiów Podyplomowych, zatwierdzony przez Radę Wydziału Inżynierii Zarządzania PP, obejmuje wszystkie podstawowe  zagadnienia techniki i obszarów pokrewnych oraz wychowania komunikacyjnego związane merytorycznie z zapisami Podstaw Programowych  przedmiotu TECHNIKA i ścieżki wychowanie komunikacyjne na wszystkich poziomach kształcenia ogólnego.

REALIZACJA PROGRMU STUDIÓW

UWZGLĘDNIA WYMAGANIA NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ

Szczegółowe zagadnienia programowe

1     Historia postępu technicznego (8 W, 4 Ćw.)

·        historia rozwoju techniki;

·        wielkie wynalazki i wybitni wynalazcy, polscy i zagraniczni;

·        rola techniki w przemianach społecznych;

·        historia i rola normalizacji w technice;

·        związki techniki z rozwojem kultury i cywilizacji;

·        rewolucja technologiczna w XX w.;

2      Technika w środowisku ucznia  (16 W, 24 Ćw.)

·        urządzenia techniczne w środowisku ucznia;

·        zasady wykorzystywania i bezpiecznej obsługi nowoczesnych urządzeń gospodarstwa domowego (instrukcje obsługi);

·        urządzenia elektroniczne w edukacji i rozrywce;

·        drobne naprawy i konserwacja urządzeń wyposażenia domu; 

·        materiały konstrukcyjne budowy domu, instalacje i wyposażenie domu;

·        ekonomia gospodarstwa domowego, obliczanie zużycia podstawowych zasobów: energia, woda, gaz itp.;

·        wpływ rozwoju techniki na środowisko naturalne, działania na rzecz poprawy stanu środowiska naturalnego, recykling; 

3      Podstawy mechaniki (8 W, 8 Ćw.)

·        podstawowe elementy i części maszyn (np. w rowerze, maszynie do szycia, pojazdach mechanicznych);

·        budowa i konserwacja układów i prostych urządzeń mechanicznych;

·        silniki spalinowe dwu- i czterosuwowe; 

·        elementy przenoszenia napędu w pojazdach mechanicznych i ich współdziałanie; 

4      Podstawy elektrotechniki i elektroniki       (12 W, 12 Ćw.)

·        podstawowe elementy i materiały elektrotechniczne i elektroniczne;

·        montaż prostych obwodów elektrycznych i elektronicznych (zestawy poliwalentne);

·        pomiary podstawowych wielkości elektrycznych;

·        domowa instalacja elektryczna i bezpieczeństwo korzystania z energii eklektycznej;

·        silniki elektryczne

·        instalacje elektryczne roweru i motoroweru;

·        bezpieczne posługiwanie się wybranymi urządzeniami elektrycznymi;  

5      Technologie obróbki materiałów (12 W, 14 Ćw.)

·        podstawowe materiały konstrukcyjne ich własności i zastosowania (drewno i materiały drewnopochodne, metale i ich stopy, tworzywa sztuczne, materiały włókiennicze itp.)

·        zasady obróbki podstawowych materiałów;

·        posługiwanie się podstawowymi narzędziami ręcznymi;

·        bezpieczne posługiwanie się elektronarzędziami;

·        technologie ręcznej obróbki materiałów;

·        wybrane technologie produkcji przemysłowej; 

6      Projektowanie i dokumentacja techniczna (8 W, 12 Ćw.)

·        środki i systemy komunikowania na tematy techniczne (symbole, kody, rysunki, schematy itp.);

·        podstawowe zasady wykonywania rysunków technicznych;

·        rysowanie i wymiarowanie rzutów aksonometrycznych;

·        projektowanie prostych wyrobów;

·        czytanie i sporządzanie prostej dokumentacji technicznej, kosztorysowanie;

·        pojęcie normalizacji i normy technicznej;

·        prawa autorskie i patentowe oraz ich ochrona;

·        komputer w przygotowaniu dokumentacji;

·        młodzieżowy ruch twórczości technicznej; 

7      Ergonomia, bezpieczeństwo i organizacja pracy (8 W, 8 Ćw.)

·        psychofizjologiczne podstawy i źródła ergonomii;

·        ergonomia narzędzi, mebli i wyposażenia domu;

·        projektowanie i organizacja bezpiecznego stanowiska pracy do prostych czynności technologicznych i majsterkowania w domu;

·        organizacja pracy zespołowej;

·        zasady bezpiecznej pracy podstawowymi narzędziami

·        klasy elektrycznych i etykiety energetyczne urządzeń gospodarstwa domowego i podstawowych narzędzi elektrycznych;

·        korzystanie z dóbr techniki w sposób kulturalny i nieuciążliwy dla innych;

·        ocena własnego postępowania wobec dóbr i wytworów techniki oraz dobra wspólnego; 

8      Żywienie człowieka (8 W, 4 Ćw.)

  • podstawy zdrowej diety

  • właściwości odżywcze produktów spożywczych

  • zasady obróbki cieplnej produktów żywnościowych

  • procesy przemysłowej produkcji żywności

   Wychowanie komunikacyjne (12 W, 20 Ćw.)

·        świadomość organizacji i zagrożeń w ruchu drogowym, odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoje i innych;

·        podstawowe przepisy ruchu drogowego;

·        zasady bezpiecznego poruszania się po drogach rowerem i motorowerem;

·        zapobieganie nieszczęśliwym wypadkom;

·        zgłaszanie wypadków drogowych;

·        pierwsza pomoc poszkodowanym na drodze;

·        konsekwencje karne nieprzestrzegania przepisów o ruch drogowym;

·        rozwiązania drogowe i komunikacyjne w miejscu zamieszkania; 

10    Technologie informacyjne (8 W, 24 Ćw.)

·        podstawowe oprogramowanie komputerów osobistych (poziom zagadnień dostosowywany indywidualnie);

·        komputer jako narzędzie wyszukiwania i przetwarzania informacji technicznej;

·        komputer jako narzędzie projektowania i tworzenia dokumentacji;

·        programy edukacyjne w nauczaniu i uczeniu się techniki; 

11    Szkolne praktyki metodyczne (60 Ćw.)

12    Metodyka nauczania techniki (20 W, 40 Ćw.)

·        specyfika dydaktyka techniki;

·        perspektywa konstruktywistyczna w edukacji;

·        metoda projektów i działania praktyczne w nauczaniu i uczeniu się techniki;

·        technologie informacyjne w edukacji technicznej;

·        ewaluacja i ocena osiągnięć ucznia, wiedza a umiejętności, konstruowanie testów; 

13    Seminaria i konsultacje

·        seminaria i konsultacje dot. prac dyplomowych z zakresu metod nauczania i uczenia się techniki;

 

 

3. Informacje organizacyjne

 

  Termin przyjmowania zgłoszeń do zebrania grupy na 2018
  Czas trwania Studiów Podyplomowych

  TECHNIKA z wychowaniem komunikacyjnym

trzy semestry   350 godzin
  Koszt udziału  3500 zł  (200 + 3 x 1100 zł / semestr)
  Ilość miejsc 20 - 80
  Kandydaci na Studium nauczyciele z wyższym wykształceniem  lic. / mgr
  Zasady rekrutacji decyduje kolejność zgłoszeń
  Planowany termin rozpoczęcia Studium 20 październik 2018
  Planowany termin zakończenia Studium  2019
  Zaliczenie studium egzamin dyplomowy w formie testu
  Praca dyplomowa ok. 20 stron, dot. metodycznych problemów nauczania "Techniki" w szkole ogólnokształcącej
  Świadectwo świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych Politechnik Poznańskiej
  Uzyskane kwalifikacje kwalifikacje do nauczania przedmiotów TECHNIKA i Wychowanie komunikacyjne
oraz przedmiotów pokrewnych

 Początek strony

Strona główna O Studium Zasady naboru Kontakt