Studium Doskonalenia Kompetencji Nauczycielskich

MARKUS

Studia Podyplomowe współorganizowane są przez SDKN MARKUS

a prowadzone przez

Wydział Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej

Wszystkie programy Studiów Podyplomowych oraz opisy przedmiotów chronione są prawem autorskim.

© dr inż. Mariusz Kąkolewicz (MARKUS i UAM) oraz dr inż. Marek Goliński (PP)

  

Studia Podyplomowe "PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ z doradztwem zawodowym"

1. Informacje ogólne

2. Program Studium

3. Informacje organizacyjne

Strona główna

1. Informacje ogólne

Przedsiębiorczość z doradztwem zawodowym

NABÓR NA STUDIA W BIEŻACYM ROKU AKADEMICKIM ZOSTAŁ ZAWIESZONY

Osoby zainteresowane podjęciem studiów o tym profilu prosimy o kontakt telefoniczny:  601 91 49 62


 

 

 

Zajęcia odbywają się w budynku Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej

Poznań, ul. Strzelecka 11

Prosimy o zabranie z sobą kserokopii dowodu osobistego i dyplomu ukończenia studiów, reszta formalności na zajęciach.

 

Zgłoszenia i ewentualne pytania proszę kierować do:

dra inż. Mariusza Kąkolewicza - telefonicznie 601 914 962  lub mailem: kakolewicz@markus.edu.pl

 albo do dra inż. Marka Golińskiego - telefonicznie 668 191 758 lub mailem: marek.golinski@put.poznan.pl

 

 

Zajęcia na SP odbywają się w soboty i w niedziele 1 - 2 razy w miesiącu w godz. 9:00 - 15:45,

w budynku Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej przy ul. Strzeleckiej 11.

Zgodnie z rozporządzeniem MEN studia nadające kwalifikacje do nauczania przedmiotu muszą trwać trzy semestry i trwać 350 godzin. Z tego powodu proponujemy studia rozpoczynające się w semestrze letnim i kończące się w semestrze letnim następnego roku akademickiego, tak aby nauczyciel miał kwalifikacje od początku kolejnego roku szkolnego.

 

 

STUDIA PODYPLOMOWE

"PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ z doradztwem zawodowym"

Studia Podyplomowe nadają kwalifikacje do prowadzenia przedmiotu Przedsiębiorczość i pokrewnych w szkołach ponadgimnazjalnych oraz modułu Wychowanie do aktywnego udziału w życiu gospodarczym w gimnazjach..

 

Studia prowadzi Wydział Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej

we współpracy ze Studium Doskonalenia Kompetencji Nauczycielskich MARKUS.

Koszt udziału w trzysemestralnych Studiach Podyplomowych w roku 2017/2018 wynosi  3500 zł 

1300 + 2 x 1100zł za semestr, w uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość rozłożenia opłat na raty.

Uczestnicy otrzymują faktury.

Rejestracja na Studia odbywa się telefonicznie lub mailowo. Pozostałe formalności i wypełnienie karty zgłoszeniowej dla Politechniki na pierwszym zjeździe. Proszę zabrać ksero dowodu osobistego i dyplomu. Pierwsza wpłata za Studia po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia i numeru konta Politechniki Poznańskiej (na zjeździe).

Uczestnicy Studium mogą indywidualnie ubiegać się o dofinansowanie ze szkoły lub organu prowadzącego placówkę.

Szczegółowe informacje o programie studium są dostępne na stronie internetowej SDKN MARKUS  http://www.markus.edu.pl , a informacje skrócone na stronie Politechniki http://www.put.poznan.pl/studia/podyplomowe/

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie. Zgłoszenie udziału w Studium zawierające: nazwę studiów, nazwisko, imię, i telefon  prosimy przekazać telefonicznie 601 914 962, pocztą elektroniczną lub przesłać na adres SDKN MARKUS 60-760 Poznań, ul. Kossaka 13/1 .

Zainteresowanych nauczycieli, prosimy o zgłoszenie - podanie rodzaju studiów, imienia i nazwiska oraz numeru telefonu) na numer 601 91 49 62 lub pocztą elektroniczną

2. Program Studium:

1. Podstawy makroekonomii

2. Przedsiębiorczość indywidualna

3. Ekonomika i finanse małych przedsiębiorstw

4. System podatkowy

5. Rynek pracy i prawo pracy

6. Prawo w gospodarce

7. Organizacja pracy i komunikacja interpersonalna

8. Doradztwo zawodowe

9. Metodyka przedsiębiorczości

10. Technologie informacyjne

11. Szkolne praktyki metodyczne

12. Seminarium dyplomowe

Program

Studium Podyplomowego PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ z doradztwem zawodowym

350 godzin

REALIZACJA PROGRMU STUDIÓW

UWZGLĘDNIA WYMAGANIA NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ

 

1. Podstawy makroekonomii  - 28 godz. (8 W, 20 Ćw.)
 • Rynek i gospodarka rynkowa (podaż, popyt, cena i czynniki je kształtujące; mechanizm rynkowy, rodzaje rynków m.in. rynek kapitału, rynek pracy, przykłady działania rynku)
 • Przedsiębiorstwo w gospodarce (m.in. cele działania, indywidualne i społeczne).
 • Giełdy papierów wartościowych i towarowe (podstawowe wskaźniki giełdowe).
 • Rola państwa w gospodarce rynkowej
 • Podstawowe funkcje ekonomiczne państwa.
 • Wzrost gospodarczy i jego mierniki.
 • Zjawiska makroekonomiczne: inflacja, cykle koniunkturalne, bezrobocie.
 • Współpraca gospodarcza Polski z zagranicą (bilans płatniczy, bilans handlowy, bilans obrotów bieżących, rozwój rynku globalnego)
 • Integracja z Unią Europejską, koszty i korzyści integracji, warunki dostosowawcze.
 • Proces globalizacji gospodarki i jego konsekwencje dla Polski
 • Korzyści i zagrożenia wynikające ze współpracy międzynarodowej, procesów integracyjnych i globalizacji gospodarki
 • Budżet państwa, budżety jednostek samorządu terytorialnego - funkcje, źródła wpływów, kierunki wydatków. Udział budżetu w podziale dochodu narodowego.
 • Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne (m.in. PKB, PNB, PKB per capita, struktura PKB i PNB)
 • Bank centralny. Polityka fiskalna i monetarna i jej wpływ na życie gospodarcze kraju
 • Pieniądz i jego ewolucja (od pieniądza towarowego do elektronicznego)
 • System zabezpieczenia emerytalnego. Ubezpieczenie zdrowotne i ubezpieczenia majątkowe.
2. Przedsiębiorczość indywidualna  - 28 godz. (8 W, 20 Ćw.)
 • Postawa przedsiębiorczości.
 • Mocne i słabe strony własnej osobowości, samoakceptacja, asertywność, inicjatywność, odpowiedzialność itp., dokonywanie samooceny oraz umiejętność autoprezentacji.
 • Sens i sposoby inwestowania w siebie (edukacja przez całe życie). Kształtowanie własnej ścieżki zawodowej.
 • Motywy aktywności zawodowej i gospodarczej człowieka, rodzaje potrzeb, zdolność do wyznaczania sobie celów i zadań.
 • Planowanie procedury podjęcia działalności gospodarczej
 • Przygotowanie dokumentów do założenia i prowadzenia przedsiębiorstwa oraz stosowanie wymaganych procedur w celu podjęcia działalności gospodarczej przez osobę fizyczną.
 • Metody aktywnego poszukiwania pracy. Przygotowanie dokumentów przy ubieganiu się o pracę. Instytucje wspomagające aktywne poszukiwanie pracy.
 • Gospodarstwa domowe - dochody i wydatki, inwestowanie własnych pieniędzy.
 • Planowanie budżetu gospodarstwa domowego
 • Zarządzanie własnymi pieniędzmi i ich inwestowanie (składanie zleceń kupna/sprzedaży akcji)
 • Umowy kredytowe, współpraca z bankiem, (subsytuty pieniądza, wypełnianie czeku, posługiwanie się kartami płatniczymi).
 • Rozumienie zjawisk i problematyki ekonomicznej, źródła osobistej wiedzy, publicystyka gospodarcza, zestawienia i roczniki statystyczne.
 • Proste obliczenia ekonomiczne (kosztów, przychodów, zysków itp.)
3. Ekonomika i finanse małych przedsiębiorstw  - 32 godz. (8W, 24 Ćw.)
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem, funkcje zarządzania.
 • Koszty i przychody oraz zasady rozliczeń finansowych przedsiębiorstwa.
 • Majątek przedsiębiorstwa.
 • Zależność między zyskiem a ryzykiem.
 • Biznesplan i jego struktura.
 • Formy pozyskiwania kapitału i jego inwestowania.
 • Banki komercyjne, bankowe i pozabankowe usługi finansowe.
 • Współpraca przedsiębiorstwa z podmiotami zagranicznymi.
 • Umiejętność przewidywania opłacalności przedsięwzięcia gospodarczego w kontekście wydatków i przychodów, zysku i ryzyka.
 • Obliczanie wyniku finansowego przedsiębiorstwa na prostych przykładach.
 • Marketing w planowaniu i funkcjonowaniu przedsiębiorstwa. Narzędzia marketingu.
4. System podatkowy  - 12 godz. (4 W, 8 Ćw.)
 • Podatki pośrednie i bezpośrednie.
 • Zobowiązania podatkowe podmiotów gospodarczych, osób fizycznych i formy rozliczeń podatkowych.
 • Sens płacenia podatków.
 • Osobiste oświadczenia podatkowe, wypełnianie PIT-u.
5. Rynek pracy i prawo pracy  - 20 godz. (8 W, 12 Ćw.)
 • Rynek pracy i bezrobocie
 • Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy.
 • Podstawy zatrudnienia: umowa o pracę, umowa zlecenia, umowa o dzieło.
 • Płaca jako dochód z tytułu pracy, formy i systemy wynagradzania, inne źródła dochodów.
 • Podstawowe prawa i obowiązki pracownika i pracodawcy.
 • Instytucje wspomagające aktywne poszukiwanie pracy.
 • Przygotowanie podstawowych dokumentów niezbędnych w ubieganiu się o pracę oraz prowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej z pracodawcą w warunkach symulowanych.
 • Formy opieki socjalnej przysługujące bezrobotnym.
6. Prawo w gospodarce  - 12 godz. (4 W, 8 Ćw.)
 • Podstawy prawne gospodarki, regulacje kodeksowe.
 • Podstawowe formy własności i formy organizacyjno-prawne przedsiębiorstw i ich rola w rozwoju gospodarki.
 • Przygotowanie dokumentów do założenia i prowadzenia przedsiębiorstwa oraz stosowanie wymaganych procedur w celu podjęcia działalności gospodarczej przez osobę fizyczna.
 • Prawne podstawy relacji pracodawca – pracobiorca.
 • Współpraca gospodarcza Polski z zagranicą. Integracja z Unią Europejską.
 • Etyka biznesu i etyka zawodowa pracownika.
 • Ochrona praw konsumentów
7. Organizacja pracy i komunikacja interpersonalna  - 28 godz. (8 W, 20 Ćw.)
 • Organizacja pracy i zarządzanie firmą.
 • Podstawowe zasady pracy zespołowej.
 • Motywacje pracodawcy i pracowników.
 • Kierowanie i podejmowanie decyzji.
 • Relacje i związki przedsiębiorstwa z otoczeniem.
 • Prowadzenie negocjacji. Zatrudnianie pracownika jako proces negocjacji.
 • Komunikowanie w kształtowaniu relacji pracodawca –
 • Mechanizmy powstawania i rozwiązywanie konfliktów.
 • Istota i techniki komunikacji werbalnej i niewerbalnej.

8. Doradztwo zawodowe – 40 godz. (16 W, 24 Ćw.)

 • Doradztwo zawodowe w Polsce
 • Doradztwo zawodowe w Unii Europejskiej
 • Formy i metody doradztwa zawodowego
 • Rozwiązania prawne i organizacyjne szkolnego doradztwa zawodowego
 • Wewnątrzszkolne systemy doradztwa zawodowego
 • Podejmowanie decyzji edukacyjnych i zawodowych
 • Pozyskiwanie wiedzy o zawodach
 • Samopoznanie i identyfikacja zainteresowań
 • Kreowanie aktywności zawodowej oraz preferowanego modelu życia
 • Budowanie zasobów informacji zawodowej
 • Systemy wspierania doradztwa zawodowego
9. Metodyka przedsiębiorczości  - 60 godz. (16 W, 44 Ćw.)
 • Podstawa programowa a program nauczania.
 • Formułowanie i zapisywanie celów ogólnych i operacyjnych.
 • Metody aktywizujące w nauczaniu i uczeniu się przedsiębiorczości.
 • Materiały źródłowe i obudowa medialna do zajęć dydaktycznych z przedsiębiorczości.
 • Pozaszkolne źródła wiedzy ekonomiczno-gospodarczej uczniów.
 • Przygotowanie do “life long learning”.
10. Technologie informacyjne  - 30 godz. (8 W, 22 Ćw.)
 • Podstawy technologii informacyjnych w pracy nauczyciela.
 • Technologie informacyjne w nauczaniu i uczeniu się przedsiębiorczości.
 • Technologie informacyjne w gospodarce i działalności przedsiębiorstwa.
 • Technologie informacyjne w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego.

11. Szkolne praktyki metodyczne - 60 godz.

12. Seminarium dyplomowe  
 • Słuchacze przygotowują pracę dyplomową na wybrany temat dotyczący praktycznych problemów wdrażania przedmiotu Przedsiębiorczość (lub pokrewnego) w szkole

 • Metodologia przygotowywania pracy dyplomowej

 

3. Informacje organizacyjne

  Termin przyjmowania zgłoszeń do zebrania grupy na rok 2017/2018

ew. nabór uzupełniający we wrześniu

  Czas trwania St.Podypl.  

     Przedsiębiorczość z doradztwem zawodowym

trzy semestry   350 godzin
  Koszt udziału  3500 zł  (200 + 3 x 1100 zł / semestr)
  Ilość miejsc 30 - 60
  Kandydaci na Studium nauczyciele z wyższym wykształceniem
  Zasady rekrutacji decyduje kolejność zgłoszeń
 Planowany termin rozpoczęcia Studium 2 września 2017
  Planowany termin zakończenia Studium  czerwiec 2018
  Zaliczenie studium test końcowy
  Praca dyplomowa ok. 20 stron, dot. praktycznych problemów wdrażania przedmiotu przedsiębiorczość w szkole
  Świadectwo świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych PP
  Uzyskane kwalifikacje kwalifikacje do nauczania przedmiotu Podstawy Przedsiębiorczości, przedmiotów pokrewnych oraz doradztwa zawodowego

 Początek strony

Strona główna O Studium Zasady naboru Kontakt