Studium Doskonalenia Kompetencji Nauczycielskich

MARKUS

  

Studia Podyplomowe "PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ z doradztwem zawodowym"

1. Informacje ogólne

2. Program Studium

3. Informacje organizacyjne

Strona główna

1. Informacje ogólne

Prowadzimy nabór na kolejną edycję  III semestralnych studiów podyplomowych:

Przedsiębiorczość z doradztwem zawodowym

Zajęcia na studiach rozpoczną się 23 - 24 września 2017

a zakończą się rozdaniem świadectw pod koniec czerwca 2018 roku. 


Zajęcia na pierwszym zjeździe  w sobotę i niedzielę   

23 - 24 września b.r. w godz. 9:00 - 15:45  

 

w budynku Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej

Poznań, ul. Strzelecka 11

Prosimy o zabranie z sobą kserokopii dowodu osobistego i dyplomu ukończenia studiów, reszta formalności na zajęciach.

 

Zgłoszenia i ewentualne pytania proszę kierować do:

dra inż. Mariusza Kąkolewicza - telefonicznie 601 914 962  lub mailem: kakolewicz@markus.edu.pl

 albo do dra inż. Marka Golińskiego - telefonicznie 668 191 758 lub mailem: marek.golinski@put.poznan.pl

 

 

Zajęcia na SP odbywają się w soboty i w niedziele 1 - 2 razy w miesiącu w godz. 9:00 - 15:45,

w budynku Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej przy ul. Strzeleckiej 11.

Zgodnie z rozporządzeniem MEN studia nadające kwalifikacje do nauczania przedmiotu muszą trwać trzy semestry i trwać 350 godzin. Z tego powodu proponujemy studia rozpoczynające się w semestrze letnim i kończące się w semestrze letnim następnego roku akademickiego, tak aby nauczyciel miał kwalifikacje od początku kolejnego roku szkolnego.

 

 

STUDIA PODYPLOMOWE

"PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ z doradztwem zawodowym"

Studia Podyplomowe nadają kwalifikacje do prowadzenia przedmiotu Przedsiębiorczość i pokrewnych w szkołach ponadgimnazjalnych oraz modułu Wychowanie do aktywnego udziału w życiu gospodarczym w gimnazjach..

 

Studia prowadzi Wydział Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej

we współpracy ze Studium Doskonalenia Kompetencji Nauczycielskich MARKUS.

Koszt udziału w trzysemestralnych Studiach Podyplomowych w roku 2017/2018 wynosi  3500 zł 

1300 + 2 x 1100zł za semestr, w uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość rozłożenia opłat na raty.

Uczestnicy otrzymują faktury.

Rejestracja na Studia odbywa się telefonicznie lub mailowo. Pozostałe formalności i wypełnienie karty zgłoszeniowej dla Politechniki na pierwszym zjeździe. Proszę zabrać ksero dowodu osobistego i dyplomu. Pierwsza wpłata za Studia po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia i numeru konta Politechniki Poznańskiej (na zjeździe).

Uczestnicy Studium mogą indywidualnie ubiegać się o dofinansowanie ze szkoły lub organu prowadzącego placówkę.

Szczegółowe informacje o programie studium są dostępne na stronie internetowej SDKN MARKUS  http://www.markus.edu.pl , a informacje skrócone na stronie Politechniki http://www.put.poznan.pl/studia/podyplomowe/

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie. Zgłoszenie udziału w Studium zawierające: nazwę studiów, nazwisko, imię, i telefon  prosimy przekazać telefonicznie 601 914 962, pocztą elektroniczną lub przesłać na adres SDKN MARKUS 60-760 Poznań, ul. Kossaka 13/1 .

Zainteresowanych nauczycieli, prosimy o zgłoszenie - podanie rodzaju studiów, imienia i nazwiska oraz numeru telefonu) na numer 601 91 49 62 lub pocztą elektroniczną

2. Program Studium:

1. Podstawy makroekonomii

2. Przedsiębiorczość indywidualna

3. Ekonomika i finanse małych przedsiębiorstw

4. System podatkowy

5. Rynek pracy i prawo pracy

6. Prawo w gospodarce

7. Organizacja pracy i komunikacja interpersonalna

8. Doradztwo zawodowe

9. Metodyka przedsiębiorczości

10. Technologie informacyjne

11. Szkolne praktyki metodyczne

12. Seminarium dyplomowe

Program

Studium Podyplomowego PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ z doradztwem zawodowym

350 godzin

REALIZACJA PROGRMU STUDIÓW

UWZGLĘDNIA WYMAGANIA NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ

 

1. Podstawy makroekonomii  - 28 godz. (8 W, 20 Ćw.)
 • Rynek i gospodarka rynkowa (podaż, popyt, cena i czynniki je kształtujące; mechanizm rynkowy, rodzaje rynków m.in. rynek kapitału, rynek pracy, przykłady działania rynku)
 • Przedsiębiorstwo w gospodarce (m.in. cele działania, indywidualne i społeczne).
 • Giełdy papierów wartościowych i towarowe (podstawowe wskaźniki giełdowe).
 • Rola państwa w gospodarce rynkowej
 • Podstawowe funkcje ekonomiczne państwa.
 • Wzrost gospodarczy i jego mierniki.
 • Zjawiska makroekonomiczne: inflacja, cykle koniunkturalne, bezrobocie.
 • Współpraca gospodarcza Polski z zagranicą (bilans płatniczy, bilans handlowy, bilans obrotów bieżących, rozwój rynku globalnego)
 • Integracja z Unią Europejską, koszty i korzyści integracji, warunki dostosowawcze.
 • Proces globalizacji gospodarki i jego konsekwencje dla Polski
 • Korzyści i zagrożenia wynikające ze współpracy międzynarodowej, procesów integracyjnych i globalizacji gospodarki
 • Budżet państwa, budżety jednostek samorządu terytorialnego - funkcje, źródła wpływów, kierunki wydatków. Udział budżetu w podziale dochodu narodowego.
 • Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne (m.in. PKB, PNB, PKB per capita, struktura PKB i PNB)
 • Bank centralny. Polityka fiskalna i monetarna i jej wpływ na życie gospodarcze kraju
 • Pieniądz i jego ewolucja (od pieniądza towarowego do elektronicznego)
 • System zabezpieczenia emerytalnego. Ubezpieczenie zdrowotne i ubezpieczenia majątkowe.
2. Przedsiębiorczość indywidualna  - 28 godz. (8 W, 20 Ćw.)
 • Postawa przedsiębiorczości.
 • Mocne i słabe strony własnej osobowości, samoakceptacja, asertywność, inicjatywność, odpowiedzialność itp., dokonywanie samooceny oraz umiejętność autoprezentacji.
 • Sens i sposoby inwestowania w siebie (edukacja przez całe życie). Kształtowanie własnej ścieżki zawodowej.
 • Motywy aktywności zawodowej i gospodarczej człowieka, rodzaje potrzeb, zdolność do wyznaczania sobie celów i zadań.
 • Planowanie procedury podjęcia działalności gospodarczej
 • Przygotowanie dokumentów do założenia i prowadzenia przedsiębiorstwa oraz stosowanie wymaganych procedur w celu podjęcia działalności gospodarczej przez osobę fizyczną.
 • Metody aktywnego poszukiwania pracy. Przygotowanie dokumentów przy ubieganiu się o pracę. Instytucje wspomagające aktywne poszukiwanie pracy.
 • Gospodarstwa domowe - dochody i wydatki, inwestowanie własnych pieniędzy.
 • Planowanie budżetu gospodarstwa domowego
 • Zarządzanie własnymi pieniędzmi i ich inwestowanie (składanie zleceń kupna/sprzedaży akcji)
 • Umowy kredytowe, współpraca z bankiem, (subsytuty pieniądza, wypełnianie czeku, posługiwanie się kartami płatniczymi).
 • Rozumienie zjawisk i problematyki ekonomicznej, źródła osobistej wiedzy, publicystyka gospodarcza, zestawienia i roczniki statystyczne.
 • Proste obliczenia ekonomiczne (kosztów, przychodów, zysków itp.)
3. Ekonomika i finanse małych przedsiębiorstw  - 32 godz. (8W, 24 Ćw.)
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem, funkcje zarządzania.
 • Koszty i przychody oraz zasady rozliczeń finansowych przedsiębiorstwa.
 • Majątek przedsiębiorstwa.
 • Zależność między zyskiem a ryzykiem.
 • Biznesplan i jego struktura.
 • Formy pozyskiwania kapitału i jego inwestowania.
 • Banki komercyjne, bankowe i pozabankowe usługi finansowe.
 • Współpraca przedsiębiorstwa z podmiotami zagranicznymi.
 • Umiejętność przewidywania opłacalności przedsięwzięcia gospodarczego w kontekście wydatków i przychodów, zysku i ryzyka.
 • Obliczanie wyniku finansowego przedsiębiorstwa na prostych przykładach.
 • Marketing w planowaniu i funkcjonowaniu przedsiębiorstwa. Narzędzia marketingu.
4. System podatkowy  - 12 godz. (4 W, 8 Ćw.)
 • Podatki pośrednie i bezpośrednie.
 • Zobowiązania podatkowe podmiotów gospodarczych, osób fizycznych i formy rozliczeń podatkowych.
 • Sens płacenia podatków.
 • Osobiste oświadczenia podatkowe, wypełnianie PIT-u.
5. Rynek pracy i prawo pracy  - 20 godz. (8 W, 12 Ćw.)
 • Rynek pracy i bezrobocie
 • Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy.
 • Podstawy zatrudnienia: umowa o pracę, umowa zlecenia, umowa o dzieło.
 • Płaca jako dochód z tytułu pracy, formy i systemy wynagradzania, inne źródła dochodów.
 • Podstawowe prawa i obowiązki pracownika i pracodawcy.
 • Instytucje wspomagające aktywne poszukiwanie pracy.
 • Przygotowanie podstawowych dokumentów niezbędnych w ubieganiu się o pracę oraz prowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej z pracodawcą w warunkach symulowanych.
 • Formy opieki socjalnej przysługujące bezrobotnym.
6. Prawo w gospodarce  - 12 godz. (4 W, 8 Ćw.)
 • Podstawy prawne gospodarki, regulacje kodeksowe.
 • Podstawowe formy własności i formy organizacyjno-prawne przedsiębiorstw i ich rola w rozwoju gospodarki.
 • Przygotowanie dokumentów do założenia i prowadzenia przedsiębiorstwa oraz stosowanie wymaganych procedur w celu podjęcia działalności gospodarczej przez osobę fizyczna.
 • Prawne podstawy relacji pracodawca – pracobiorca.
 • Współpraca gospodarcza Polski z zagranicą. Integracja z Unią Europejską.
 • Etyka biznesu i etyka zawodowa pracownika.
 • Ochrona praw konsumentów
7. Organizacja pracy i komunikacja interpersonalna  - 28 godz. (8 W, 20 Ćw.)
 • Organizacja pracy i zarządzanie firmą.
 • Podstawowe zasady pracy zespołowej.
 • Motywacje pracodawcy i pracowników.
 • Kierowanie i podejmowanie decyzji.
 • Relacje i związki przedsiębiorstwa z otoczeniem.
 • Prowadzenie negocjacji. Zatrudnianie pracownika jako proces negocjacji.
 • Komunikowanie w kształtowaniu relacji pracodawca –
 • Mechanizmy powstawania i rozwiązywanie konfliktów.
 • Istota i techniki komunikacji werbalnej i niewerbalnej.

8. Doradztwo zawodowe – 40 godz. (16 W, 24 Ćw.)

 • Doradztwo zawodowe w Polsce
 • Doradztwo zawodowe w Unii Europejskiej
 • Formy i metody doradztwa zawodowego
 • Rozwiązania prawne i organizacyjne szkolnego doradztwa zawodowego
 • Wewnątrzszkolne systemy doradztwa zawodowego
 • Podejmowanie decyzji edukacyjnych i zawodowych
 • Pozyskiwanie wiedzy o zawodach
 • Samopoznanie i identyfikacja zainteresowań
 • Kreowanie aktywności zawodowej oraz preferowanego modelu życia
 • Budowanie zasobów informacji zawodowej
 • Systemy wspierania doradztwa zawodowego
9. Metodyka przedsiębiorczości  - 60 godz. (16 W, 44 Ćw.)
 • Podstawa programowa a program nauczania.
 • Formułowanie i zapisywanie celów ogólnych i operacyjnych.
 • Metody aktywizujące w nauczaniu i uczeniu się przedsiębiorczości.
 • Materiały źródłowe i obudowa medialna do zajęć dydaktycznych z przedsiębiorczości.
 • Pozaszkolne źródła wiedzy ekonomiczno-gospodarczej uczniów.
 • Przygotowanie do “life long learning”.
10. Technologie informacyjne  - 30 godz. (8 W, 22 Ćw.)
 • Podstawy technologii informacyjnych w pracy nauczyciela.
 • Technologie informacyjne w nauczaniu i uczeniu się przedsiębiorczości.
 • Technologie informacyjne w gospodarce i działalności przedsiębiorstwa.
 • Technologie informacyjne w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego.

11. Szkolne praktyki metodyczne - 60 godz.

12. Seminarium dyplomowe  
 • Słuchacze przygotowują pracę dyplomową na wybrany temat dotyczący praktycznych problemów wdrażania przedmiotu Przedsiębiorczość (lub pokrewnego) w szkole

 • Metodologia przygotowywania pracy dyplomowej

 

3. Informacje organizacyjne

  Termin przyjmowania zgłoszeń do zebrania grupy na rok 2017/2018

ew. nabór uzupełniający we wrześniu

  Czas trwania St.Podypl.  

     Przedsiębiorczość z doradztwem zawodowym

trzy semestry   350 godzin
  Koszt udziału  3500 zł  (200 + 3 x 1100 zł / semestr)
  Ilość miejsc 30 - 60
  Kandydaci na Studium nauczyciele z wyższym wykształceniem
  Zasady rekrutacji decyduje kolejność zgłoszeń
 Planowany termin rozpoczęcia Studium 23 września 2017
  Planowany termin zakończenia Studium  czerwiec 2018
  Zaliczenie studium test końcowy
  Praca dyplomowa ok. 20 stron, dot. praktycznych problemów wdrażania przedmiotu przedsiębiorczość w szkole
  Świadectwo świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych PP
  Uzyskane kwalifikacje kwalifikacje do nauczania przedmiotu Podstawy Przedsiębiorczości, przedmiotów pokrewnych oraz doradztwa zawodowego

 Początek strony

Strona główna O Studium Zasady naboru Kontakt